معرفی
انسان ؛ گویند که حاصل ازدواج مخفیانه ی مردی از سرزمین آتش با زنی از سرزمین پری هاست...آکنده به خوبی ها و سرشار از بدی ها...این منم؛انسان...که آتش درونم می خواند مادرم را...و من ِ خواهان ِ پری شدن،پری وشم هنوز...باشد که روزی پری شوم...به مانند مادرم
موضوعات
صفحات
امکانات

امروز :
پری وش
 
پری وش | چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩ | : بازدیدرود با خود می برد اندوه

شب را

اما ای کاش

اندوه مرا هم می بردمن