معرفی
انسان ؛ گویند که حاصل ازدواج مخفیانه ی مردی از سرزمین آتش با زنی از سرزمین پری هاست...آکنده به خوبی ها و سرشار از بدی ها...این منم؛انسان...که آتش درونم می خواند مادرم را...و من ِ خواهان ِ پری شدن،پری وشم هنوز...باشد که روزی پری شوم...به مانند مادرم
موضوعات
صفحات
امکانات

امروز :
پری وش
 
 
پری وش | شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩ | : بازدید   حسن و عشق پاک را شرم حیا در کار نیست

                                                       پیش مردم شمع در بر می کشد پروانه را